Josh Foer credit Emil Salman / Haaretz

Josh Foer credit Emil Salman / Haaretz

â’åù ôåééø

öéìåí : àîéì ñìîï *** Local Caption *** â’åùåò ôåéø
àçéå äöòéø ùì â’åðúï ñôøï ôåéø

Print Friendly, PDF & Email